• 0 producten
Winkelwagen
Nieuwsbrief
Aanmelden
Inloggen

Vraag of bestelling doorgeven? 06 12 76 54 78

 
Algemene Voorwaarden van Saturnus BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden- en betalingsvoorwaarden Saturnus reinigingssystemen B.V.

 Adres : Oude Blaauwweg 3, 1521 RN, Wormerveer 
 Telefoon   : 075 – 646 7010 
 Fax : 075 – 646 7017 
 Website : www.saturnus-bv.nl www.allesvoordeschoonmaak.nl 
 E-Mail adres : info@saturnus-bv.nl 
 Kvk nummer : 36046084 , gedeponeerd bij K.v.K Alkmaar 
 BTW nummer : NL0086.64.407.B.01 
 IBAN : NL14 RABO 0109 3110 43 
 BIC code  : RABONL2U 


1.            ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op- en maken dus onderdeel uit van – alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met Saturnus reinigingssystemen BV- verder Saturnus-. Mocht van sommige punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

1.2 De algemene voorwaarden van Saturnus prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever en/of contractspartner. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Saturnus slechts voor zover deze afwijkende bepalingen door  Saturnus schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt hieronder mede contractant verstaan, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is , of wordt gesloten.

1.4 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” wordt hieronder mede verstaan” diensten “.


2.            AANBIEDINGEN

2.1  Alle aanbiedingen van Saturnus zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat door Saturnus een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.


3.            OVEREENKOMST

3.1 Bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

3.2 Elke nieuwe prijsopgave stelt alle voorafgaande buiten kracht. Bevestigde, maar nog niet gefactureerde orders zullen bij gewijzigde prijzen volgens de nieuwe prijs worden gefactureerd. De partij in wier nadeel de prijs wordt veranderd, heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisneming van de prijswijziging.

3.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger(s) optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.


4.            RETOUREN

4.1 U heeft het recht van retour binnen 30 dagen na levering van het product.

4.2 Retourzending van goederen dient, na voorafgaande akkoordbevinding van Saturnus, franco en onder verzending van ( een kopie van) de betreffende pakbon te geschieden.

4.3 Retourzendingen, die niet door Saturnus worden aanvaard, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van de bestaande betalingsverplichtingen.

4.4 Produkten welke wij speciaal voor U hebben moeten bestellen, bestel-artikelen c.q. op-maat artikelen, kunnen wij niet retour nemen.       

4.5 Te retourneren artikelen mogen niet gebruikt zijn, en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar zijn. Produkten moeten onbeschadigd, compleet zijn, en in de originele verpakking zitten.

4.6 Saturnus behoudt ten allen tijde het recht, het recht op retour te weigeren.

4.7 Retourzendingen zijn voor volledige rekening en risico van de opdrachtgever.

 

5.            LEVERING / LEVERTIJD

5.1 Levertijden worden door Saturnus bij benadering opgegeven, onder het voorbehoud van onverstoorde voortgang van de werkzaamheden of aanvoer van producten, goederen en materialen.

5.2 Overschrijding van de levertijd, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal een overschrijding van levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, opdrachtgever aanspraak geven op een schadevergoeding.

5.4 Saturnus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor goederen in gedeelten te leveren, terwijl voorts indien blijkt dat de ontvangen goederen niet geheel overeenstemmen met de bestelde goederen, zulks voor rekening en risico van opdrachtgever is.

5.5 Indien verzending van de goederen door Saturnus geschiedt, zijn kosten en emballage, transport, in- en uitladen tot een nader tussen partijen overeen te komen bedrag voor rekening van Saturnus, aangeduid met het begrip “franco”. Tenzij anders overeengekomen beloopt dit een minimum bedrag van € 165,- Indien het bestelbedrag lager dan het franco bedrag is, brengt Saturnus € 18,- handlingskosten in rekening. Op bestellingen welke gedaan worden op onze website, en per IDeal vooraf betaald zijn, wordt € 6,75 in rekening gebracht alszijnde handlingskosten.

5.6 Indien blijkt dat de goederen niet op de afgesproken plaats kunnen worden afgeleverd is dat voor rekening en risico van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever aansprakelijk is voor alle schade die daaruit voortvloeit, waaronder begrepen de kosten van opslag elders. Saturnus is niet gehouden tot opslag van de goederen over te gaan alvorens opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld ter dekking van de kosten van een eventuele opslag.

5.7 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is voor levering, kan de verkoper dit deel, naar keuze, leveren of wachten tot de gehele bestelde hoeveelheid gereed is. In het eerste geval moeten facturen, betrekking hebbend op de gedeeltelijke levering, binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan. 

5.8 Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of  zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.


6.            AANVAARDING

6.1 De goederen worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door de opdrachtgever aanvaard : a) Bij levering af magazijn, zodra de goederen aan de koper zijn aangeboden en/of zodra de goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen. b) Bij franco levering, zodra de goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd. c) Ter zake van levering d.m.v. de ondertekende afleveringsbon van verkoper c.q. diens gemachtigde en/of d.m.v. de ondertekende afleveringsbon van verkopers expeditie en/of het rapport van de vervoerder, als getekend bewijs, behoudens tegenbewijs.


7.            GARANTIE

7.1 Garantie wordt door Saturnus uitsluitend verstrekt indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen en blijft te allen tijde beperkt tot – naar keuze van Saturnus- herstel of terugbetaling van de koopprijs c.q. vervanging van de door Saturnus geleverde goederen.

7.2 Op schoonmaakmachines geldt een garantie periode van 12 maanden na levering. De garantie periode van 12 maanden geldt niet: wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. wanneer niet is voldaan aan de bepalende garantievoorwaarden. wanneer niet conform de gebruiksaanwijzing is gehandeld. wanneer geen aankoopfactuur overlegd kan worden. wanneer de serie plaat verwijderd is. wanneer niet alle betreffende facturen zijn voldaan. wanneer reparatie of poging daartoe door anderen dan de Technische Dienst van Saturnus, uitgevoerd zijn.

7.3 Van gratis reparatie en/ of vervanging zijn uitgesloten a. losse accessoires b. defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk onder een goede uitgebreide inboedel c.q. bedrijfsverzekering vallen c. slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en filters.


8.            RECLAMES

8.1 Indien de door de verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond na aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij  ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden,uiterlijk 3 dagen nadat de verkoper de levering heeft afgeleverd.

8.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens de verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal de verkoper slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van de verkoper kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terug betalen dan wel de koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag, crediteren.

8.3 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de koper of derden.

8.4 In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde, is gemaakt.      

8.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de nakoming van verkopers garantieverplichting. uitsluitend binnen Nederland.

8.6 Verkoper is tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere overeenkomst voortvloeit, en evenmin enige wijziging aan het door verkoper geleverde hebben aangebracht. Ook een niet juist gebruik van door verkoper geleverde zaken kan tot verval van garantie leiden.

8.7 Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

 

9.            RISICO / EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle door Saturnus geleverde goederen, blijven, tot het moment van volledige betaling van hetgeen de koper aan Saturnus is verschuldigd.

9.2 Koper is verplicht de goederen op eerste aanmaning  franco aan Saturnus te retourneren of Saturnus toe te staan, dat Saturnus zelf deze goederen terugneemt, waar zij zich ook bevinden. Saturnus is steeds gerechtigd aan de koper niet te leveren, c.q. niet verder te leveren, indien niet tot het genoegen van Saturnus zekerheid is gesteld voor hetgeen koper ter zake van de door Saturnus met koper aangegane overeenkomsten aan Saturnus verschuldigd mocht zijn.

9.3 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.

 

10.          BETALING

10.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 In geval van niet tijdige betaling is de koper zonder sommatie of ingebrekestelling een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand, berekend vanaf 21 dagen na de factuurdatum, verschuldigd. Bovendien is verkoper gerechtigd de incasso al of niet door derden te laten plaatsvinden, de overeenkomst zonder   rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Alle daarmee gepaard gaande kosten, zijn voor rekening van koper.

10.3 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames, geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

10.4 Alle door opdrachtgever gedane betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen.

 

11.          AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.

11.2 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

 

12.          GARANTIE

12.1 Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde staat Saturnus in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen gedurende een jaar na levering, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper, naar het oordeel van Saturnus, genoegzaam, heeft aangetoond dat de geleverde goederen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Saturnus de als gevolg daarvan ontstane gebreken aan de goederen, kosteloos repareren dan wel het geleverde vervangen.

12.2 De beoordeling of goederen al dan niet voor kosteloze reparatie of vervanging in aanmerking komen berust uitsluitend bij Saturnus.

12.3 Ontbinding van de overeenkomst uit hoofde van dit artikel is uitgesloten.

12.4 De garantieverplichting van Saturnus vervalt indien de koper zelf wijzigingen in , of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel op een naar het oordeel van Saturnus onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

12.5 De garantieverplichtingen van Saturnus zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven, tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

 

13.          OVERMACHT

13.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfschade, waaronder mede begrepen, omzetschade, winstderving en goodwill schade.

13.2 Mocht de verkoper als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak(overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.

13.3 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

13.4 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan, oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in-en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper één en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.

13.5 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien , die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

13.6 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijzen zijn aan het personeel van de verkoper.

 

14.          ONTBINDING

14.1 Verkoper is gerechtigd om zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten, tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien :De koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan verkoper is verschuldigd. Hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. Beslag op ( een deel van ) het (bedrijfs) eigendom wordt gelegd.

14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

14.3 In geval van faillissement dan wel surséance van betaling van de koper, is de verkoper gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen. Artikel 14.2 is van overeenkomstige toepassing.

 

15.          GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.            

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoogde rechter in Nederland.